Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

Reposted fromshakeme shakeme viabeattman beattman
Reposted fromshakeme shakeme viaidosk8 idosk8
1579 014c 390
Reposted fromsnowlake snowlake viaidosk8 idosk8
Swoistość dzieł poetyckich czy niektórych powieści polega na tym, że zawierają odłamki mądrości, które nie są dane powszechnie. Nie tkwią w witaminach czy w zastrzykach, tylko w skupionej lekturze. Momenty kontemplacji, czyli lektura tych dzieł, nie tylko wzbogaca nas wewnętrznie, ale przede wszystkim pomaga nam żyć.  

— Adam Zagajewski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeattman beattman
3636 fc67 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeattman beattman

January 18 2020

–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viakiks kiks
5341 6f19 390
Reposted frommiischa miischa viakiks kiks
8615 6d10 390
Reposted frombookinistka bookinistka viakiks kiks
2830 c6b9 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
8730 fcb2 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeattman beattman

November 16 2019

5211 1c7d 390
Reposted fromrastakefir rastakefir vialaparisienne laparisienne
7150 589f 390
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
9081 ac87 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
2367 f2ae 390
Reposted fromunco unco vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl