Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

0463 5bfa 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viasensation sensation
9226 7113 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasensation sensation
9393 f304 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasensation sensation
3015 5c6e 390
Reposted fromcorvax corvax viasensation sensation
9962 c306 390
Reposted fromretaliate retaliate viasensation sensation
8683 fe96 390
Reposted fromoutoflove outoflove viasensation sensation
8793 7bff 390
Reposted fromerial erial viasensation sensation
8777 45ea 390
2251 fd30 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasensation sensation
5810 f188 390
Reposted fromnoticeable noticeable viasensation sensation
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
8301 8975 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaumierajstad umierajstad
1579 1dc5 390
Reposted fromnyaako nyaako viaoblivious oblivious
2123 c908 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl