Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka
1203 6c64 390
Reposted fromsilentshout silentshout viahardbitch hardbitch
7269 534a 390
Reposted frompeper peper viahardbitch hardbitch
9158 9044 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaohhmarigold ohhmarigold
9120 e90c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacrystalline crystalline
0921 2f6f 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaTyMiJestes TyMiJestes
9388 66aa 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadzony dzony
9709 4624 390
6921 4218 390
A dog poses with a pipe. 1875
Reposted fromescapism escapism
3207 d65f 390

lugola:

post–grad:

03 may, 9:30am // it’s a double-brewed tea kind of morning.

1692 fd80 390
Reposted frommoai moai viaxmonroex xmonroex
Reposted frombluuu bluuu viawhiskywithsprite whiskywithsprite
Reposted fromsowaaa sowaaa viauciekam uciekam
2838 da24 390
Reposted frombillboard billboard viasweaterweather sweaterweather
0015 9f97 390

view from MoMA-  NYC 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl