Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2018

1617 5ef5 390
8137 6af1 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
4907 9cba 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viadzony dzony
0404 0108 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
7414 fbeb 390
Reposted frominto-black into-black vialonelyjulia lonelyjulia
8372 3e43 390
Reposted fromerial erial viadzony dzony
8808 b786 390
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia viaoblivious oblivious

April 07 2018

2887 698d 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaraissa raissa
Gdyby ktoś umiał spojrzeć na nas z góry, zobaczyłby, że świat jest pełen ludzi biegnących w pośpiechu, spoconych i bardzo zmęczonych, oraz ich spóźnionych, pogubionych dusz, które nie mogą nadążyć za swoimi właścicielami.
— Olga Tokarczuk - "Zagubiona dusza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaraissa raissa

April 02 2018

O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
4837 08ea 390
Reposted frometerycznie eterycznie viaoblivious oblivious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl