Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

Derek: Okay…what do we want to promise each other?
Meredith: That you’ll love me, even when you hate me.
Derek: To love each other…even when we hate each other. [writes it down on the post-its] No running. Ever. Nobody walks out. [Meredith joins him on the benches] No matter what happens.
Meredith: No running.
Derek: What else?
Meredith: That we’ll take care of each other even when we’re old and smelly and senile. And…if i get Alzheimer’s and i forget you…
Derek: I will you remind you who i am, every day. [They smile at each other] To take care when old, senile, smelly. This…is..forever. [Derek finishes writing on the post-it, then gives it and the pen to Meredith] Sign.
Meredith: This is our wedding? A post-it?
Derek: Mhmm. Well, if you sign it. [Meredith signs it happily and then hands it back to Derek]
Meredith: Now what?
Derek: Now, I kiss the bride. [He kisses her tenderly. Meredith’s smiling as they kiss. Then Derek slowly pulls back]
Meredith: Married.
Derek: Married.
— Season 5, episode 24 (via kwailabear)
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaMiguela Miguela
0912 b901 390

disorienteddreams:

La collectionneuse (Eric Rohmer, 1967)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabeattman beattman
1127 ea2a 390

Lolita (1997) deleted scene

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabeattman beattman
9629 ff45 390
Reposted frombrumous brumous viabeattman beattman
7354 9adb 390
Reposted fromnowii nowii viabeattman beattman
1547 2b69 390
Reposted fromolbaria olbaria viabeattman beattman
Nie zdajesz sobie sprawy, jak za kimś tęsknisz, póki nie spotykasz się z nim po długiej rozłące i twoje serce w końcu znów może bić.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

— Konstanty Ildefons Gałczyński
6446 c6a1 390
Reposted fromBabson Babson viaidosk8 idosk8
3635 91b8 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaidosk8 idosk8
Reposted fromshakeme shakeme viaidosk8 idosk8

September 04 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl