Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

Reposted frombluuu bluuu viasarkastyczna sarkastyczna

November 17 2017

4733 e11b 390
Reposted fromoutoflove outoflove viasarkastyczna sarkastyczna
4486 c6a8 390

zzzze:

Ilse Bing
Snapping my reflection in antique shop window, rue de l'Odéon, Paris, 1952
Silver print.

Reposted fromSuzi Suzi viaumierajstad umierajstad

November 16 2017

Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy. 

— Jakub Żulczyk - O lęku
2087 910b 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaumierajstad umierajstad

November 14 2017

November 12 2017

3090 67c1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
2122 1889 390
Reposted fromerial erial viasarkastyczna sarkastyczna
1109 b014 390
Reposted fromoutoflove outoflove viasarkastyczna sarkastyczna
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaoblivious oblivious

November 11 2017

9909 841a 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viasarkastyczna sarkastyczna

November 09 2017

8134 74a4 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaoblivious oblivious
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974
(via wzruszenia)
5401 ebbc 390
Reposted fromtfu tfu viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl