Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2018

amediterraneandestiny: Monemvasaia, Greece

Reposted frommr-absentia mr-absentia viabeattman beattman
4874 6fc8 390
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax viabeattman beattman
7690 60ae 390
Reposted fromsuits suits viabeattman beattman
9753 0564 390
Reposted fromfungi fungi viafuckofcourse fuckofcourse
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viarudaizia rudaizia
4536 349a 390
Barcelona

July 24 2018

July 23 2018

2333 f77a 390
Reposted fromdailylife dailylife viaidosk8 idosk8

July 14 2018

9941 d76b 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaidosk8 idosk8
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viarudaizia rudaizia
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudaizia rudaizia
8095 10ae 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viarudaizia rudaizia

July 13 2018

2793 97e1 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaoblivious oblivious

July 06 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl