Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

5211 1c7d 390
Reposted fromrastakefir rastakefir vialaparisienne laparisienne
7150 589f 390
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
9081 ac87 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
2367 f2ae 390
Reposted fromunco unco vialaparisienne laparisienne
Norway
Reposted fromlifeless lifeless vialaparisienne laparisienne
8482 68e5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
6734 1bda 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
1919 5886 390
Reposted fromAdasyd Adasyd vialaparisienne laparisienne
9048 9780 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabeattman beattman
9275 7912 390
Reposted fromstylte stylte viabeattman beattman
5087 e87d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeattman beattman

November 07 2019

9568 536d 390
Reposted fromverronique verronique viakiks kiks
8573 5ecb 390
Reposted fromxawery xawery viakiks kiks
4257 98fb 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakiks kiks
4750 6afe 390
Reposted fromdmnkam dmnkam viakiks kiks
4226 2f33 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakiks kiks
Reposted fromshakeme shakeme viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl